شما سیستم ترید فوق العاده ای دارید…پس چرا می بازید؟

شما تکالیف خود را انجام میدھید.
ساعتھای بیشماری را برای پیدا کردن یک مربی صرف می کنید( و یا سیستم ترید خود را بدقت کنار ھم می چینید)
ھفته ھا نقاط ترید روزانه مربی خود را زیر نظر میگیرید( ویاسیستم ترید خود را بک تست می کنید)
درست ھمانطور که در کتاب گفته شده است عمل میکنید.
احتمال شکست شما غیر ممکن است!!!
خب. اعتماد بنفس لازم را دارید. زمان آن رسیده که پول خود رانیز به میدان بیاورید.
قھوه یی خورده ایدو اولین سیگنال شما در مقابل تان قراردارد.
اعتماد بنفس خوبی دارید. ترید انجام می شود.اولین باخت… خب مشکلی نیست.
قبل از اینکه شروع کرده باشید می دانستید که موفق ترین تریدرھا نیز گاھی شکست میخورند و شکست قسمتی از برد نھایی است.
ھنوز مطمئن ھستید. تریدر دیگری انجام می دھیدو شکست دیگر , اما….
این یکی به غرور شما اندکی لطمه میزند زیرا که بازار شما را در اوایل ترید به بیرون انداخته و سپس تغییر جھت داده و حتی از سود در نظر گرفته شما نیز فراتر می رود.
شما دوباره چک میکنید.
بله شما استاپ را در جایی که سیستم شما تعیین کرده بود قرار داده بودید.
بنحوی احساس می کنید که ریزش زود ھنگام بازار برای کاستن از سود تریدرھای روزانه ایست که در روز قبل وارد معامله شده اند.
اما شما با سیستم ترید میکنید و باید به آن وفادار باشید. زخمی ھستید اما مصمم.
بعد از یک خواب مناسب و چند کلیک , روز ترید جدیدی را شروع می کنید.
خب. این یکی خوب بنظر میرسد. نسبت به معاملهء دیروزی ریسک بیشتری دارد ولی پتانسیل سودش شما را وسوسه میکند.
با چھره ای خندان ترید را شروع می کنید. ھمچنان که ترید خوب پیش میرود شما احساس خوبی دارید و استاپ خود را به نقطه بریک ایون منتقل میکنید درست ھمانطور که در سیستم بیان شده است.

یک خبر غیر منتظره . بازار بر میگردد. از استاپ شما ھم جھش میکند و یک باخت غیر منتظره حادث می شود!!!
آیا سیستم درست عمل نمی کند؟
آیا ماھیت بازار تغییر کرده که دیگر نتایج بک تست رخ نمی دھد؟
اطمینان شما به شک مبدل می شود.
شما تصمیم میگیرید که ترید بعدی را تنھا نگاه کنید. آیا عاقلانه نیست که مطمئن شویم که سیستم در مسیر درستی حرکت میکند
و سپس پول خود را روی آن سرمایه گذاری کنیم!!؟
ترید زیر نظر گرفته شد. (بر روی کاغذ) برنده از آب در آمد.
در ذھن خود را سرزنش میکنید زیرا که قبل از شروع لایو تریدینگ ,با خود عھد کرده بودید که ده ترید اول را در نظر نگرفته و به نتیجه توجه نکنید. . در حالیکه در اینجا دست خالی از معامله بیرون آمده و یک ترید برنده را که فرصت مناسبی بود که ضررھای گذشته را نیز جبران کنید را از دست دادید.
چه اتفاقی افتاده است؟ مشکل چیست؟
مشکل این است که شما تحت کنترل نیستید. احساسات شما بجای شما ترید می کند.
این سناریو برای ھر تریدری در زمانھای مختلف رخ می دھد. تازه کار و کھنه کار ھمانند ھم اند.
تریدرھای برنده احساس میکنند که چه چیزی در حال رخ دادن است و آن را کنترل می کنند. آنھا ھرروزه , زمانی را صرف رسیدن به نظم در ترید میکنند.
آنھا ھر روزه فصلی از کتاب مورد علاقه شان در زمینه روانشناسی را خوانده و قوانینی را ھمچون” ده فرمان تریدینگ “برای خود تعیین کرده و آن را روبروی میز کار خود بر روی دیوار نصب می کنند و آموزه ھای ذھنی را مرور میکنند.
گاھی ھر روزه… و قبل از ھر ترید.
تریدرھای بازنده بسیار بیشتر از تریدرھای برنده ھستند در حالیکه سیستم ھای برنده از سیستمھای بازنده فراوان ترند.
در شغل خودم با بیش از پنجاه سیستم ممتاز برخورد داشته ام در حالیکه مطمئن ھستم که بیشتر تریدرھایی که از این سیستم ھا بھره میبرند , بازنده اند.
چرا؟
آنھا قادر به کنترل احساسات خود نبوده اند. شما ھستید؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *