سودھای خود را محدود کنید و ضررھای خود را گسترش دھید! ؟؟

این موضوع فصلی از ھر کتاب ترید را بخود اختصاص داده است .
از زمانی که خواھران *Aden با موسیقی بازار طلا می رقصند , ھرتعلیمگری در سخنرانی خود به چنین موعظه ای پرداخته است.و اگر یک مربی ترید شخصی نیز انتخاب کنید باز ھم احتمالا دومین
چیزی که او به شما می آموزد ( اولین چیز ” :ترید شبیه به قمار خطرناک است و تنھا در حد توان خود می باید ریسک کرد “) گفتن این جمله است….
“ضررھای خود را محدود کنید و سودھای خود را گسترش دھید”
لابد می گویید :”خب. به ما ھم گفته شده است
منطقی بنظر می رسد. و لازم نیست که دیگر شما ھم بگویید
“در ھنگام عمل” …”با روند حرکت میکنیم”….”سوار بر موج می شویم” …”خروج ھم ھمانند ورود مھم است….”ما بارھا و بارھاچنین سخنان گھرباری را شنیده ایم . و آن را درک میکنیم.”
در این مدتی که آموزش میدھم و ترید می کنم, دانش آموزانی که ھفته ھا و ماھھا صرف آموزششان کرده ام را دیده ام که درواقع وارونه عمل می کنند…
ضررھای خود را گسترش میدھند و سودھای خود را محدود می کنند.
بعد از مدتی دیگر تعجب نکردم و وقتی به بھانه ء کلاس ھای یادآوری سعی در بررسی قوانین (محدود کردن/ گسترش دادن) آنھا داشتم سریعا با مخالفت آنھا روبرو می شدم.
وقتی دلیل این موضوع را سوال می کردم, داستان ھای مختلفی می شنیدم که ساختار مشترکی داشت….
“..تمامی تریدرھا بنحوی, قادر به کنترل احساسات خود نبودند”
در طول آموزش, من می باید مطمئن میشدم که آنھا سیستم خود را بارھا و بارھا بک تست می کنند. دلیل این امر این بود که ھرچه آنھا سیستم خود را بیشتر تست کرده و نتایج مثبت آن را ببینند, اطمینان بیشتری به آن کرده و با قدرت از سیگنالھای آن تبعییت میکنند. مخصوصا در دوره ھای سخت ترید.

آشکار است که بک تست کردن و زیر نظر گرفتن برای کنترل احساسات تریدرھا موثر واقع نشد.
چیزی که من نمی دیدم این بود که این تریدرھا شخصیت بازنده را پیدا می کردند!!
این تریدرھای تازه کار اجازه میدادند که تریدھای بازنده ,افکار منفی را به ذھن آنھا وارد کنند. یک شکست برای آنھا به این مفھوم است که تمامی مقالاتی که آنھا درباره قمار بودن مارکت خوانده اند درست از آب در می امد!!
تمامی تھمت ھایی که در خانواده به آنھا می شد مبنی بر اینکه آنھا تریدرھای ضعیفی ھستند نیز درست از آب در می آمد. مجموعهء این افکار منفی باعث می شوند که شما نتوانید باخت را بپذیرید. اگر باخت را بپذیرید در ذھن خود ھمان تریدر ضعیفی ھستید که متھمش بودید.
پس در ھنگامیکه ترید شما در ضرر می رود… و استاپ شما را نشانه می گیرد, شما شروع به خواندن اخبار می کنید و یا به چارت پیش بینی” خواھران “سر میزنید و بدنبال بھانه ای برای گسترش استاپ خود ھستید. پیدا می کنید.
” سلام … تیکت شماره فلان کنسل شود … ” بله استاپ کنسل شد.
اگر بازار برگردد شما فرد باھوش این میدان ھستید که با یک حرکت بجا , یک بازنده را به یک برنده تبدیل کرده اید.اما کاری که شما در واقع انجام داده اید این است که یک برندهء بالقوه را به یک بازنده بالقوه تبدیل کرده اید. شاید از یک ترید برنده بیرون بیایید ولی در نھایت متضرر خواھید شد.
باعث این امر شما نیستید. مارکت است. اگر شما احساسات خود را بیرون نکشید, فرصتی نخواھید داشت.
شما می باید خود را تریدر ببینید و نه کسی که تریدر خواھد شد.
در ترید برای اشتباه کردن فرصت کمی وجود دارد و لوریج این را تضمین می کند.
اگر شما می خواھید در یک لیگ سطح بالا بازی کنید, می باید ھمانند بازیگران آن لیگ عمل کنید. و درست از شروع کارتان. تمامی تمرینات لازم را در دمو انجام دھید. و وقتی که پول خود را به میدان آوردید یا می باید از سیستم تبعیت کنید و یا حرفه دیگری برای خود انتخاب کنید .
اگر منطقی ترید نمی کنید ,فرصت این را نخواھید داشت که در چھره بستگان خود بخندید!!
پ ن.
*خواھران :Aden پاملا و مری ادن دو خواھری ھستند که پیش بینی ھایی در بازار سرمایه انجام می دھند و از شھرت خاصی برخوردارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *