آیا این تجارت سودآوری که در ذھن می پروراندم نیست؟

به این دلیل است که ما برعلیه بازار وارد میدان شده ایم.
در ابتدا, در مقاله ایی یا بروشوری می خوانیم که شخصی چند دلار را در بازار به میلیون ھا
دلار تبدیل میکند .
معمولا چند صد دلار برای شما ھزینه بر میدارد تا بفھمید شما نیز چنین توانی را دارید.
بیشتر مواقع مقاله یا بروشور را دور می اندازیم اما در ذھن خود این موضوع را پاسخی به رویاھا و دعاھای خود میدانیم.
در این ھنگام است که برای ضربه نھایی, به این جنگ ملحق می شویم.
با وجود مطالعه در زمینهء شمارش ١-٢-٣ رابرت, امواج پریچر ,فصلھای برن اشتاین , و باندھای بولینگر, بزودی می فھمیم که برای باقی ماندن در بازار , به چیزی بیش از رویا و آرزو نیازمندیم.
نیاز به سیستم بک تست شده که به آن اطمینان داشته باشیم ,داریم و ما نیاز داریم که احساساتمان را از ترید خارج کنیم و به آن ھمانند یک حرفه , یک شغل بنگریم .
این به آن مفھوم نیست که نمیتوانیم لذت ببریم. زیرا لذتی که یک تریدر برنده می برد را ھیچ کجا نمیتوان دید.
پس یا یک مربی می گیریم و آرشیو تریدھای او را بررسی می کنیم( درست ھمانند بک تست) و قبل از وارد شدن مدتی تریدھای او را بصورت زنده دنبال میکنیم و یا نرم افزاری را برای برای تست سیستم خود تھیه میکنیم.
سیستم ما در دست است, پس کامپیوتر را زین میکنیم!!!
ما استاپی را برای محافظت از سودھای مان داریم و تیک پرافیت محدودی مطابق با سیستم خود در نظر گرفته ایم.
بعد از تعدادی ترید در ھفته اول یک ترید بسیار موفق را تجربه می کنیم.
اخبار بر نبوغ ما صحه می گذارد و ما بسرعت بسمت پروفیت پیش میرویم.

ترید در یک قدمی تیک پروفیت ما قرار دارد. این موج بزرگ تر از چیزی است که تصور می شد. دلیلی ندارد که روزی خود را کاھش دھید!!!
“پروفیت خود را بر میدارم و با چشمانم ترید را دنبال می کنم”
بازار از پروفیت شما نیز رد شده و شما فکر میکنید که نبض بازار را در دست دارید.
گمان می کنید که می باید استاپ خود را در پروفیت قبلی بگذارید تا در صورت بازگشت با سود در نظر گرفته شده خارج شوید.
شا اکنون می دانید که چه اتفاقی خواھد افتاد.
بارن در شب آرام. روز بعد بازار با ٢٦ پله کاھش باز می شود. و شما را با ضرر خارج می کند.
نبوغ شما باعث تبدیل شما از یک برنده به یک بازنده شد.
چه اتفاقی افتاد؟
ھمان اتفاقی که با خواندن ان مقاله و بروشور برای شما افتاد. احساس شما ترید شما را بعھده گرفت.
اگر بعد از چند سال ھنوز ترید می کنید, این به آن مفھوم است که یاجیب عمیقی دارید و یا آموخته اید که احساسات خود را کنترل کرده و سودھای خود را مطابق با سیستم جمع کنید.
به این سودھا برای غلبه بر ضررھا و برنده نھایی شدن , که در توان شماست, نیاز دارید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *