نکته اصلی در درون شماست آقا, نه سیستم ترید شما.

تعداد انگشت شماری ھستند که تریدرھا را برای رعایت نظم و دیسیپلین و تمرکز بر روی ترید آماده میکنند.
من یکی از آنھا ھستم و از اینرو خوب می دانم که چرا تعداد ما کم است.خب, من به کاری مشغولم که قسمت انسانی معادله ترید را بھبود می دھد.من چه خدمتی انجام میدھم که از دست دیگران برنیامده و بتنھایی به این حرفه مشغولم؟چند دلیل دارد.
نخست اینکه بسیاری از تریدرھا با اینکه می دانند که قسمت ذھنی ترید , کلید موفقیت در طولانی مدت است, با این وجوداحساس می کنند که در زمانی که افکار منفی بسراغ آنھا می آید , می توانند از شر آنھا رھایی یابند و از پس آنھا بر بیایند.آنھا نیازی به روانشناس ندارند!!
آنھا میدانند جه میباید انجام دھند و بدون ھیچ کمکی از پس انجام آن بر میایند!!!!
من این را نشان مردانگی می نامم !!و میدانید چه چیز آن جالب است؟… من در آموزشھایم( نظم فکری) از کسانی مقاومت بیشتری می بینم که نیاز بیشتری به آموزش دارند….و از لحاظ احساسی تریدرھای خارج از کنترلی ھستند.
دوم, تصور عام این است که کلید اصلی موفقیت بعنوان تریدری موفق , قلاب کردن واگن خود به مربی یا سیستم ترید و سپس تبعیت از سیستم تا رسیدن به ثروت است. ( مگه غیر اینه؟؟ )
مشکل اینجاست که تمامی(حتی بھترین سیستم ھا) سیستمھای ترید زمانی درا- دوان را تجربه میکنند و شما در آن ھنگام سیستم خود را مقصر خواھید دانست بجای اینکه کاری که برای شما دردآور است انجام دھید…” مقصر دانستن خود در نداشتن شجاعت در ترید در زمان مشقت و پریشان حالی”.

خوب من اینجا ھستم.و درس درد خواھم داد.”از سیستم شما نیست از خود شماست”!
برای تریدرھایی با اعتماد بنفس پایین, این کلمات ھمانند چاقویی برنده است.
چطور است که به قسمت احساسی و فکری ترید توجه بیشتری کنید؟
من تریدرھایی که اعتماد بنفس پایینی دارند را به داشتن نقصانی در وجودشان متھم می کنم.
مربی جنبه ھای احساسی و روانی ترید بودن کار ساده ای نیست.
اما ارزشمند است.
برای کسانی که توجه واقعی به قسمت روانی ترید می کنند نتایج سریعا بھبود می یابد.
آنھا میگویند:چطور میتوانم پیشرفت کنم؟
چطور میتوانم مطمئن شوم که تنھا متغییری که باختھای مرا رقم میزند سیستم من است و نه من؟
آخرین باری که چنین سوالاتی را از خوتان پرسیده اید چه زمانی بوده است؟
ھمه چیز در تغییر سیستم خلاصه نمیشود. تغییر جزئی..تغییر جزئی…تغییر جزئی.
من فکر میکنم که تغییر شما چاره ساز است.خب بنده که عاشق کار خود ھستم.اما شما آمادگی شنیدن صحبتھای من را دارید؟

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *