در ترید نیاز به کمک دارید؟ با خود صحبت بکنید.

تریدرھا عاشق حرف زدن پیرامون ترید ھستند. بسایر ساده تر است که شما از احتمالات صحبت کنید تا اینکه واقعیتھای موجود را بررسی کنید.
آنھا عاشق حرف زدن درباره چارت و یا موقعیتھای سیاسی , اقتصادی در باب بازار ھستند.و ما ھمگی میدانیم که اینھا تمامی بی ارزش اند.
بطور منطقی ما میدانیم که چارت تمامی اطلاعات لازم دربارهء ترید را به ما میدھد, اما وقتی احساسات به جریان میفتد ما بدنبال” دید “یا “شھودی “می گردیم تا ما را قدمی از دیگرانی که به چارت ما نگاه می کنند پیش بیاندازد.
اگر ما چشمی برای دیدن آینده نداریم شاید دوست و ھمکار ترید ما داشته باشد!!
بعضی مواقع نیاز است که به دوست خود تماسی بگیریم و بگوییم : سلام. حال شما چطور است؟ و در پاسخ چه چیز بدست خواھید آورد؟ ” پسر , فلان یا بھمان چارت را دیده ای؟ اگر از سطح فلان بگذرد صعود فراوانی خواھد داشت “.و ادامه خواھد داد ” :وبا شرایط سیاسی ناپایدار امروزی ترید بزرگی خواھد بود” چرا ما باید اھمیت بدھیم؟نباید اھمیت داد.
من پیشنھاد میکنم که با سیستم خود به چارت پیشنھادی نگاھی بیاندازیم. اگر پارامتر ھای سیستم ما را بخوبی پذیرفت , آنگاه می توان آن را ترید کرد. آیا اینطور بھتر نیست؟
البته می باید کمی مراقب باشید. زیرا تمایلاتی برای ترید در شما وجود دارد که شما را ترغیب به اینکار میکند.
بعد از شنیدن دربارهء اخبار فاندامنتال خوب, شما بطور نیمه خودآگاه چارت را با چشم یک خریدار می نگرید. به این معنی که تائیدنسبی برای شما حکم تائید نھایی خواھد داشت.( بخاطر اخبارخوبی که در ذھن دارید).

من فکر می کنم که ھمیشه بھتر این است که خود برای ترید به نتیجه برسید. شما میبینید که قیمت در حال سقوط است…بیشترو بیشتر. با خود میگویید: خدای من کی به کف خواھد رسید؟ این را سیستم شما پاسخ خواھد داد ” .حدس نزنید و صبور باشید.”
این از عبارات مورد علاقه من است:من ترجیح میدھم (در بازار) افسوس وارد نشدن خود را بخورم تا خارج نماندن.
” I’d rather be out of a market( or stock) wishing I was in, than in a market wishing I was out”
خوب مارکت روز ریورسال خوبی داشته است… کف جدیدی را با کلوز بالاتر ایجاد کرده است. آماده خرید شده ایم اما ھنوز خیر.
قیمت روزھایی را بصورت صعودی پی میگیرد. و مجددا شروع به ریزش می کند.خوب بنظر میرسد.
کف نمی شکند و قیمت در صعود ,سقف قبلی را می شکند و بوووووم. ما ماشه را می کشیم و وارد میشویم.
درست ھمانند قوانین سیستم.این راه و رسم ترید است.
ھر تریدری (از جمله شما) برنامه کاری خود را دارد. تنھا شما میدانید که چه چیز مناسب شماست. از لحاظ سیستم و چه از لحاظ احساسی.
به سیستم تست شده خود اعتماد کنید. در صورت وفاداری پاداش تان را دریافت حواھید کرد.
وقتی با خود حرف میزنم مردم من را دیوانه می پنداراند.
اما دوستان نزدیکم می دانند که خود را برای یک ترید خوب نصیحت میکنم!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *