محیط کاری خود را بطور صحیح مدیریت کنید. اتفاقات خوبی خواھد افتاد.

ھر تریدر باتجربه ای به شما خواھد گفت که موفقیت در این حرفه , در مجموع, یعنی غلبه بر موانع و ادامه مسیر دادن.
حال دو نوع مانع اصلی در سر راه شماست.موانع فیزیکی و موانع ذھنی…. و در واقع گاھی آنھا در ھم نیز پیچیده می شوند.بگذارید که به تعدادی از آنھا نگاھی بیاندازیم:*رعد و برقی عظیم که باعث تغییر ولتاژ یا خاموشی برق گردد.
شما در حین انجام ترید ھستید. کورمال کورمال بدنبال تلفن میگردید تا با تماس با بروکر خود از شرایط ترید خود مطلع گردید.*در انتظار سیگنال مدتی است که چشمان خودتون رو به چارت دوختید.
ناگھان تلفن زنگ خورده و شما مجبورید به چیزی غیر از تریدی که در موردش تمرکز کرده اید بپردازید.
شما میدانید که نمیتوانید صحبت کنید ولی از طرفی نمیخواھید بی ادبی کرده باشید. شریف بودن گاھی ھزینه بردار است.
ترید از دست رفت. تمام صبح تا عصر را برای رخ دادن تمامی شرایط سیستم خود در انتظار بوده اید و دست آخر آن را از دست دادید.شما عصبی ھستید.
*امروز روز خوبی است. ترید قبلی شما خوب پیش رفته است.شما در نزدیکی تارگت قرار دارید ولی RSI از قله فاصله دارد.شما ھنوز نمی خواھید که سود خود را بردارید ولی میدانید که قیمت به نھایت خود رسیده است.(طبق سیستم)میخواھید که کمی از قیمت سواری بگیرید و با تریل قیمت را دنبال کنید. خبری غیر منتظره و پرش قیمت از روی استاپ شما.

احساس حماقت می کنید.ھمانطور که می بینید مثالھایی از این دست بسیار اند. خوب مقصود چیست؟
پریشانی ذھن و عدم پیروی از سیستم ,از خارج ( قطعی برق, تماس تلفنی…) و داخل ( احساس شما درباره اتفاقات) در شما ایجادخواھد شد.
شغل شما این است که متعھد باشید از سیستم تست شده خود تبعیت کنید .و در این مورد میباید که بینھایت جدی عمل کنید.
ID caller تھیه کنید که تنھا به تماسھای ضروری پاسخ دھید.
برنامه از پیش تھیه شدهء اضطراری برای زمان خاموشی در نظر بگیرید.
توجه: تریدری را میشناسم که از استاپ ذھنی استفاده میکرد. برای مدتی شانس با او ھمراه بود ولی وقتی برق نیویورک رفت اونتوانست خود را به تالار برساند.برق بعد از ١٥ دقیقه برگشت ولی او پول عظیمی از دست داد. استاپ ذھنی به اندوه ذھنی تبدیل شد.
بعد از آن او از استاپ استفاده کرد … ولی تنھا یک ھفته و مجددا به عادت قبلی خود بازگشت.
او دیگر ترید نمیکند. و قسمت تاسف بار این است که او آدم با استعدادی بود. ترید ھمانند یک بیزینس است. ھمانند آن با او رفتار کنید.زحمت فراوانی برای بدست آوردن سیستم قابل اعتماد خود کشیده اید .. .پس تمام تلاش خود را برای تبعیت کامل از آن بکار ببرید.
بغیر از این یعنی خارج از کنترل بودن.تمرکز خود را حفظ کنید.نظم خود را حفظ کنید.ھمیشه.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *