مسابقه سنگین وزنھا. شما در برابر مارکت….مراقب باشید.

“مایکل بافر”( گوینده ورزشی) میکروفن را در دست گرفته و معرفی می کند:
در گوشه آبی راند از ایالت اوھایو(شھر کلیولند) مبارزی با نام” تریون آیکن” قرار دارد.و ادامه میدھد که: در گوشه قرمز راند, با رکورد ٩٠ بردو تمامی با” ناک اوت “و تنھا با ١٠ باخت ,قھرمانسنگین وزن دنیا” ,ماکروس ‘ آلویز ‘رایت “قرار دارد.و حالا خود را” تریون “در نظر بگیرید( زیرا که در واقع چنین قصدی دارید) و مارکت را” ماکروس “در نظر بگیرید زیرا” مارکت آلویز رایت ” ( Market Always Right)است.
ھم اکنون شما یک فرصت برد دارید. فرصت بزرگی نیست اما بھرحال یک فرصت است.
100نفر با ماکروس روبرو شده اند و تنھا ١٠ نفر موفق به شکست او شده اند. آنھا برای برد چه کرده اند؟
من تمامی رقابت ھا را ندیده ام اما دقیقا میگویم که از ھر ١٠ نفری که ماکروس را مغلوب کرده اند ٩ نفر از ژرنال (روزنگار) در بین ھرراند استفاده کرده اند. و با اینکار به پیشرفت خود بعد از ھر راند کمک کرده اند.
آنھا تمامی میدانسته اند که”رایت “بسیار خشن است و برای ھمین میباید که از دو چیز مطمئن شوند. آنھا می باید مطمئن می شدند که در راند ھای نخست از پای در نیایند و ھمچنین می باید که از اشتباھات خود درس بگیرند.
مابین راندھا ژرنال تھیه میکردند؟ بله مجبور بودند.
آنھا در ھر راند بشدت کتک خوردند و از اینرو می باید که با نوشتاری از فراموشی درسھا جلوگیری کنند. درسھایی از نقاط ضعف رایت.
آنھا ھمچنین می باید که نقاط ضعف خود را نیز بررسی می کردند.
آنھا میدانستند که می باید شدیدا در ھنگام بررسی خود صادق باشند .
جدی نگرفتن خود یعنی مشتی سنگین از دست راست قھرمان جھان.

شما میباید که در ھر راند ویژگی ھای خود را بھبود دھید و با این سازگاری قدم به جلو بگذارید.
معدود کسانیکه رایت را شکست داده اند اشتراک دیگری نیز داشته اند.
آنھا درباره نحوه اجرای خود , بخود دروغ نمی گفتند. زیرا با جدی گرفتن ارزیابی شخصی در ابتدای مسابقه زنده می ماندند و سپس در راندھای بعدی به تھاجم دست می زدند.
پس برای ھر رقابت کننده ای, ارزیابی ھای صادقانه, سازگاری, و اجرای بھتر در ھر راند بعلت کسب تجربه در راندھای قبلی و البته باکمک ژرنال, راه شکست حریف رارقم خواھد زد.
حال به میدان برمی گردیم.راند پنجم است و آیکن خونین و مالین شده و در حال خسته شدن است .
قھرمان ھر راند را در طول چند ثانیه با موفقیت پشت سر گذاشته است. و حتی خراشی بر چھره او دیده نمی شود .
آیکن سعی می کند که چنگی بر چھره قھرمان بیاندازد ولی قھرمان با حرکتی سریع مشت دست راست خود را حواله او میکند .
آیکن شکست میخورد.و تمام .
دکتر” فردی پاچکو “به داخل رینگ پریده تا ببیند حال رقابت کننده لرزان ما به چه صورت است. چراغ قوه ای در چشم آیکن.
ضربه مغزی بنظر نمی رسد.
فردی می پرسد” :چندتا انگشته؟”
آیکن جواب می دھد:”3 “
فردی” :می دانی در کجا ھستی؟”
آیکن” :میدان باغ مدیسون”.
فردی” :می تونم ژرنال تو رو ببینم؟”
آیکن” :کدوم ژرنال؟”
فردی(بخودش):” حیف. حریف خوبی می تونست باشه”!!
ژرنال تھیه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *