ترید یک بازی فکری است :ھرگز

بیشتر تریدر ھا در اوایل کار با سیستم ھای مختلفی ترید می کنند تا سیستم مطلوب خود را بیابند.
سیستمی که با آسودگی خاطر آنرا بک تست کرده و سپس بصورت واقعی آنرا بکار ببرند.بعضی از تریدرھا ھرگز از جستجوی سیستم ھا دست نمی کشند.و این یک مسئله است.سیستمھای فراوانی ھستند که می توانند در طول زمان سودآور باشند. این حق شماست که بدنبال سیستمی پذیرفتنی بگردید.در ابتدا می باید که پروسه تولید سیگنال سیستم را باور کنید.
فیبوناچی چه کسی بوده است و چه کسی به این متد دست یافته است؟آیا برای شما منطقی بنظر می رسد؟
شاید شما انسانی تصویر گرا باشید و بسمت کندل استیک ھا کشیده شده اید. زمانی را صرف پیدا کردن دلایل بوجود آمدن پترن ھای بازگشتی کنید.و تنھا به تصاویر دل نبندید.عمیق فکر کنید.
مربی ای را انتخاب کنید که ١٠٠ %به او اعتماد دارید.
وقتی پذیرفته اید که تریدھای خود را بر اساس نظریات مربی انجام دھید , دلیلی برای خداوار بودن او جستجو کنید.
این میتواند انتخابی خطرناک باشد که خود را تسلیم شخص دیگری کنید. پس عاقلانه انتخاب کنید.
دوما. ھر سیستمی را که انتخاب کرده اید بک تست کنید.
در دنیای مدرن امروزی بھانه ای برای تست نکردن سیستم در زمانھای گذشته ( که بکمک آرشیو دیتای گذشته بخوبی ممکن شده) وجود ندارد.
البته بک تست اثباتی برای اجرا آن در آینده نیست. اما حداقل منطق سیستم را در عمل می بینید.

وسوما. سیستم را بصورت زنده تست کنید.سرمایه بسیار کوچکی را بصورت زنده ترید کنید.
این می تواند مرحله بسیار با ارزشی باشد. اگرچه شما فشار احساسی ترید تمام-سرمایه را حس نمی کنید, با این وجود اجرای فرامین سیستم شما فشار احساسی اندکی را در شما بوجود خواھد آورد.
حقیقت این امر در این است که اگر شما کاملا به سیستم خود اعتماد نداشته باشید نمیتوانید در لحظات بحرانی از سیستم خودتبعیت کنید.
بدانید که تفکر پیرامون اعتبار سیستم در زمانیکه آن را ترید میکنید بمعنای نابودی است.
تمام تفکرات خود را در مرحله انتخاب سیستم انجام دھید.
حال که آنرا ترید می کنید , می باید که تریدھای خود را بازنگری کنید و نه سیستم خود را.
آیا به درستی از سیستم خود تبعیت کردم؟ چطور میتوانم پیشرفت کنم؟ البته خودم و نه سیستمم.
کسی نمیگوید که شما از سیستمی که در زمان واقعی بازنده است تبعیت کنید.
بلکه منظور من این است که سیستم شما تنھا در طولانی مدت میتوانید مورد بررسی قرار گیرد و نه در مدت کوتاه روزانه ویا حتی ھفتگی.
عمیقا درباره ترید در بازارھای مالی فکر کنید, و آیا اینکه با خصوصیات شما ھمگون است یا خیر؟
درباره سیستم خود نیز خوب فکر کنید. آیا برای شما مناسب است و چرا؟
درباره نتایج سیستم در بک تست و فوروارد تست آن خوب فکر کنید.
اما در زمانیکه آنرا ترید میکنید ھمانند ماشین عمل کنید و دیگر فکر نکنید.
من به ھمین دلیل خود را وقف آموزش روانی تریدرھا کرده ام.
تا زمانیکه خود را کنترل نکنید نمی توانید سیستم خود را کنترل کنید.
و برای کنترل خود واحساسات خود چاره ای ندارید جزاینکه به سیستم خود باور داشته باشید.
کارتان را بکنید.فکرو سپس دیگر ھیچ

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *