نمایشگاه تریدر ھا گزارش می دھد…. عجوبه ای پیدا شده است!!!

مدتی قبل من با مجله جھانی تریدرھا در نمایشگاه شیکاگو در سال ٢٠٠٣ ھمکاری داشتم.
این تجربه ای بود برای تائید افکار و احساسات من درباره ” شرایط محیطی ترید”.
چیزی که مرا شگفت زده نکرد تمایل جمعیت عظیمی ازبازدید کننده ھا به یافتن ھولی گریل ( مایه حیات) بود.
پیدا کردن فردی مورد اعتماد در زمانیکه شما با تعدادی از متخصصین محاصره شده اید کار دشواری نخواھد بود. البته پذیرفتن افراد در برخوردی رودر رو بسیار ساده تر از خواندن نوشته ھای آنھاست.
برخی از این متخصصین(ترید) خود را کاملا در دسترس قرار میدھند.
من با Nison Steve مربی کندل استیک ھا ملاقاتی داشتم و ١٥ دقیقه با ایشان پیرامون علاقه مشترکمان در باب کندل استیک ھا وھمچنین قسمت منطقی و احساسی ترید که مورد پذیرش ھر دوی ما بود, گفتگو انجام داده ام. و بھمراه Williams Larry دوست داشتنی در نمایشگاه برای عرض سلام به Jacobs Larry پیاده روی کرده ام. و دید بنده نسبت به قسمت روانی ترید مورد توجه او نیز قرار گرفته بود.
ما ١٠ دقیقه پیرامون موضوع ھای خاصی از قبیل بازار مالی در اینترنت و ھمچنین پایداری احساسی تریدرھا گفتگو کرده ایم.
پس از خداحافظی با Larry چیزی که به ذھن من خطور کرد علاقه مشترک تمامی مربی ھا به قسمت روانی ترید بود.
امروزه بیشتر تریدرھا , در سخن از اھمیت جنبه روانی ترید میگویند ولی کاری در این باره انجام نمی دھند.
معمولا تلاش آنھا برای پرورش روانی خود , از جملاتی نظیر ” امروز اشتباھات دیروز خود را تکرار نمی کنم “بالغ نمیشود. مربی ھا و تریدر ھای موفق کاری بیش از سخن گفتن انجام میدھند.

آنھا پرورش میدھند.آنھا خود را برای انجام کار درست در روزھای ترید پرورش میدھند. کار درست چه چیز است؟
اطاعت و پیروی از سیستم خود بدون تردید و بدون ترس.از ١١٣ غرفه نمایشگاه ( طبق محاسبات بنده) ١١١ غرفه به سیستمھای معاملاتی, منابع اطلاعاتی ترید, فیدھای اطلاعاتی و….اختصاص داشت. در حالیکه تنھا یک و نیم غرفه در رابطه با قسمت روانی ترید ایجاد شده بود.
چرا اینگونه است؟
خوب بسیاری از تریدرھا (اشتباھا) احساس میکنند که پرداختن به موضوع روانی ترید به مفھوم این است که آنھا در زمینه روانی دچار اشکال ھستند.
در زمانیکه فردی” خارج از کنترل است “نمی تواند براحتی این موضوع را بپذیرد. بله این موضوع صحت دارد و پذیرفتنی است.
در این ھنگام آنھا ترجیح میدھند که سیستمی را بیابند که در تمامی شرایط درست کار کند و سیگنالھای درستی ارائه دھد. و البته این پذیرفتنی نیست.
حقیقت این است که اگر خود را برای رعایت نظم و تمرکز در ھنگام ترید بخوبی پرورش دھید, ھرگز نیازی به سودده ترین سیستم سال گذشته ندارید تا به اھداف ترید خود برسید.
تنھا نیاز به سیستم” مناسب “دارید.
احتمالا وقتی در آینده در نمایشگاھھای ترید شرکت میکنم باز ھم با شمار جمعیتی برخورد خواھم داشت که بدنبال سیستم ھای جدید و یا عجوبه ھای ترید و یا حتی ھولی گریل می گردند.
….و این افراد ھرگز در درون خود بدنبال پاسخ نیستند ‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *