سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره6

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات…

سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره5

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات…

سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره4

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات…

سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره3

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات…

نمایشگاه تریدر ھا گزارش می دھد…. عجوبه ای پیدا شده است!!!

مدتی قبل من با مجله جھانی تریدرھا در نمایشگاه شیکاگو در سال ٢٠٠٣ ھمکاری داشتم. این تجربه ای بود برای تائید افکار و احساسات من درباره ” شرایط محیطی ترید”.…

مربیھا را فراموش کنید…تجربیات شما تنھا چیزی است که بشمار می آید.

شما درباره مربیھای ترید شنیده اید.دسته ای از آنھا با چندین دلار شروع کرده و آنرا تبدیل به میلیونھا دلار کرده اند و حاضر اند استراتژی ساده خود را به…

مسابقه سنگین وزنھا. شما در برابر مارکت….مراقب باشید.

“مایکل بافر”( گوینده ورزشی) میکروفن را در دست گرفته و معرفی می کند: در گوشه آبی راند از ایالت اوھایو(شھر کلیولند) مبارزی با نام” تریون آیکن” قرار دارد.و ادامه میدھد…

سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره2

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات…

در ترید نیاز به کمک دارید؟ با خود صحبت بکنید.

تریدرھا عاشق حرف زدن پیرامون ترید ھستند. بسایر ساده تر است که شما از احتمالات صحبت کنید تا اینکه واقعیتھای موجود را بررسی کنید. آنھا عاشق حرف زدن درباره چارت…