به به….تریدرھای با تجربه از تریدرھای تازه کار تغذیه می کنند.!!

اگر شما یک تریدر تازه کار ھستید می باید که وظیفه خود را انجام دھید. تریدرھای با تجربه این را می دانند و برای ھمین ما شما را بسیار دوست…

بخوبی آینده را می بینم.اوه بله یک تریدر موفق شده ام!

باور کنید یا نه , این حقیقت دارد که میگویند….”تصویر سازی از آینده بشکلی که میخواھید, در واقع ساختن آن را میسر میکند”. با اینکه صدھا بار شنیده بودم, باز…

با باختھا کنار آمدن کلید اصلی ترید موفقیت آمیز است.

پیشتر به شما ھشدار داده شده است. “قسمتی از برد نھایی ,باختھای مقطعی است”.”اگر در ٥٥ %از معاملات خود برنده باشید, دست آخربرنده از بازی بیرون خواھید آمد”.ما میلیون ھا…

سودھای خود را محدود کنید و ضررھای خود را گسترش دھید! ؟؟

این موضوع فصلی از ھر کتاب ترید را بخود اختصاص داده است . از زمانی که خواھران *Aden با موسیقی بازار طلا می رقصند , ھرتعلیمگری در سخنرانی خود به…