مسابقه سنگین وزنھا. شما در برابر مارکت….مراقب باشید.

“مایکل بافر”( گوینده ورزشی) میکروفن را در دست گرفته و معرفی می کند: در گوشه آبی راند از ایالت اوھایو(شھر کلیولند) مبارزی با نام” تریون آیکن” قرار دارد.و ادامه میدھد…

در ترید نیاز به کمک دارید؟ با خود صحبت بکنید.

تریدرھا عاشق حرف زدن پیرامون ترید ھستند. بسایر ساده تر است که شما از احتمالات صحبت کنید تا اینکه واقعیتھای موجود را بررسی کنید. آنھا عاشق حرف زدن درباره چارت…

سودھای خود را محدود کنید و ضررھای خود را گسترش دھید! ؟؟

این موضوع فصلی از ھر کتاب ترید را بخود اختصاص داده است . از زمانی که خواھران *Aden با موسیقی بازار طلا می رقصند , ھرتعلیمگری در سخنرانی خود به…