مسابقه سنگین وزنھا. شما در برابر مارکت….مراقب باشید.

“مایکل بافر”( گوینده ورزشی) میکروفن را در دست گرفته و معرفی می کند: در گوشه آبی راند از ایالت اوھایو(شھر کلیولند) مبارزی با نام” تریون آیکن” قرار دارد.و ادامه میدھد…