مربیھا را فراموش کنید…تجربیات شما تنھا چیزی است که بشمار می آید.

شما درباره مربیھای ترید شنیده اید.دسته ای از آنھا با چندین دلار شروع کرده و آنرا تبدیل به میلیونھا دلار کرده اند و حاضر اند استراتژی ساده خود را به…

سودھای خود را محدود کنید و ضررھای خود را گسترش دھید! ؟؟

این موضوع فصلی از ھر کتاب ترید را بخود اختصاص داده است . از زمانی که خواھران *Aden با موسیقی بازار طلا می رقصند , ھرتعلیمگری در سخنرانی خود به…