مربیھا را فراموش کنید…تجربیات شما تنھا چیزی است که بشمار می آید.

شما درباره مربیھای ترید شنیده اید.دسته ای از آنھا با چندین دلار شروع کرده و آنرا تبدیل به میلیونھا دلار کرده اند و حاضر اند استراتژی ساده خود را به شما بیاموزند.
دسته ای دیگر از آنھا با تلاش و کوشش و مطالعه فراوان حاظر اند که با ثبت نام شما در سایت خود شما
را به مقصدی که در رویای خود پرورده اید رھنمون سازند.
تمامی مربی ھا خواھان این هستند که شما از اشتباھات آنان درس بگیرید.
آنھا می پرسند” :چرا شما اشتباھات من را مرتکب می شوید؟ وقتی که میتوانید از تجربیات من سود ببرید.”
حال که من خود یک مربی شده ام فکر میکنم که حقیقتی در این پرسش نھفته است. اما احتمالا چیزی نیست که شما در ذھن دارید.
تجربهء دیگر تریدرھا می تواند شما را از وقایعی که در انتظار شماست آگاه سازد.
این اگاھی شما را با وقایع غافلگیر کننده کمتری روبرو می سازد.
با این وجود, وقتی شما با تجربه ای از قبل ھشدار داده شده روبرو می شوید ,احساسات از راه میرسد. کنترل این موقعیتھای احساسی( ترس, اعتماد بنفس بی جھت, میخکوب شدن) با شماست.
در اینجا, اگر میخواھید که یک تریدر موفق باشید, جایی است که آموزش واقعی رخ می دھد. … در برخورد با احساسات و میزان تبعیت شما از برنامه معاملاتی.
اگر موقعیتی را از دست دادید, میباید که نکات آموزشی لازم را فرابگیرید و ادامه دھید.و می باید که فرا بگیرید… غیر از این, بھترین سیستم ھای معاملاتی نیز نمی تواند شما را از نابودی حفظ کند.
استحکام ذھنی شما کلید ساختن یا نابود کردن شما بعنوان یک تریدر است. من دو عنصر اصلی که میتوانند این سرسختی را درشما بوجود بیاورد, معرفی میکنم.

اولین عنصر تھیه کردن ژرنال تریدھای روزانه شماست.
میدانم که ھمانند یک کار پر زحمت است و چه کسی حوصله این کاغذ بازی را پس از یک روز ترید دارد؟
با اینوجود پس از مجبور کردن خود به نوشتن تجربیات ترید روزانه, قدرت این تکنیک را حس خواھید کرد.
این مکانی خواھد شد که با خود صادق خواھید بود.
درست پس از چند ھفته از تھیه کردن ژرنال , اشتباھات و البته اشتباھات مختص شما که در مواجھه با موقعیتھای مختلف ترید رخ داده اید را در خواھید یافت. و در موقعیت ھای مشابه بخود خواھید گفت اگر این اشتباه احمقانه را دوباره مرتکب شوم مجبورم که مجددا آنرا گزارش کنم…. در ژرنال….و …. این قدرت انجام کار درست را به شما میدھد.این قدرتی است که در ژرنال نھفته است.
یک دفترچه یادداشت کوچک تھیه کنید( درست ھمانند من) و شروع بنوشتن کنید. می توانید با خرید یک دفترچه با جلد چرمی ھمانند یادداشتھای مذھبی خود از تجربیات خود مراقبت کنید.
شما متوجه نظمی که ژرنال بری شما به ارمغان می اورد خواھید شد. این تمرینی است که سریعا شما را به تریدری موفقتر تبدیل میکند.
روش دوم برای رسیدن به استحکام ذھنی, آموزش ذھن در افزایش منظور در ھنگام تست و اجرای سیستم است.
من با روانشناسان اندکی مواجه شده ام که می توانند در این آموزش کمک فراوانی به تریدرھا کنند.
اما من ترجیح میدھم که با برنامه ای دقیق ذھن را برای رسیدن به نظم و تمرکز آماده کنم. میتوان بوسیله امواج ذھنی آلفا به ذھن در تصمیم گیری درست یاری رساند.
می توانید بکمک آموزش مقدماتی ھیپنوتیزم شخصی, که بنظر من بسیار مفید است, کمک شایانی بخود کنید.در این روش بخود خواھید گفت که دقیقا چه میخواھید.
این کاری است که Woods Tiger در بازی گلف انجام میدھد. چرا کاری مشابه آن را در ترید انجام ندھیم؟
استحکام ذھنی شغل من است. شما نیز قسمتی از خود کنید.ژرنال تھیه کنید. ذھن خود را تغذیه کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *