نمایشگاه تریدر ھا گزارش می دھد…. عجوبه ای پیدا شده است!!!

مدتی قبل من با مجله جھانی تریدرھا در نمایشگاه شیکاگو در سال ٢٠٠٣ ھمکاری داشتم. این تجربه ای بود برای تائید افکار و احساسات من درباره ” شرایط محیطی ترید”.…

مربیھا را فراموش کنید…تجربیات شما تنھا چیزی است که بشمار می آید.

شما درباره مربیھای ترید شنیده اید.دسته ای از آنھا با چندین دلار شروع کرده و آنرا تبدیل به میلیونھا دلار کرده اند و حاضر اند استراتژی ساده خود را به…

مسابقه سنگین وزنھا. شما در برابر مارکت….مراقب باشید.

“مایکل بافر”( گوینده ورزشی) میکروفن را در دست گرفته و معرفی می کند: در گوشه آبی راند از ایالت اوھایو(شھر کلیولند) مبارزی با نام” تریون آیکن” قرار دارد.و ادامه میدھد…

سیستم معاملاتی (روزانه,چهارساعته)شماره2

با ماهمراه باشید تا با هم به بررسی یکی دیگر از «سیستم‌های معاملاتی تایم روزانه,چهار ساعته» آقای توماس کارتر بپردازیم. باید با دقت در نظر بگیرید که آیا چنین معاملاتی با روحیات…

در ترید نیاز به کمک دارید؟ با خود صحبت بکنید.

تریدرھا عاشق حرف زدن پیرامون ترید ھستند. بسایر ساده تر است که شما از احتمالات صحبت کنید تا اینکه واقعیتھای موجود را بررسی کنید. آنھا عاشق حرف زدن درباره چارت…

محیط کاری خود را بطور صحیح مدیریت کنید. اتفاقات خوبی خواھد افتاد.

ھر تریدر باتجربه ای به شما خواھد گفت که موفقیت در این حرفه , در مجموع, یعنی غلبه بر موانع و ادامه مسیر دادن. حال دو نوع مانع اصلی در…

به به….تریدرھای با تجربه از تریدرھای تازه کار تغذیه می کنند.!!

اگر شما یک تریدر تازه کار ھستید می باید که وظیفه خود را انجام دھید. تریدرھای با تجربه این را می دانند و برای ھمین ما شما را بسیار دوست…

بخوبی آینده را می بینم.اوه بله یک تریدر موفق شده ام!

باور کنید یا نه , این حقیقت دارد که میگویند….”تصویر سازی از آینده بشکلی که میخواھید, در واقع ساختن آن را میسر میکند”. با اینکه صدھا بار شنیده بودم, باز…